REKLAMA
<powrót zakladka

 

Bezpieczne wakacje

(Policja apeluje do rodziców i młodzieży)

 

POSTĘPOWANIE POLICJI WOBEC OSOBY NIELETNIEJ BĘDĄCEJ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB PRZEBYWAJĄCEJ W PORZE NOCNEJ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

APEL DO MŁODZIEŻY, ALE RÓWNIEŻ RODZICÓW I OPIEKUNÓW...


Codziennie spotykamy się z informacjami i wydarzeniami z udziałem osób nieletnich, którzy będąc pod wpływem napojów alkoholowych stają się sprawcami czynów karalnych lub też są ofiarami przestępstw. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz nieletnich Policja apeluje o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące zachowań dzieci i młodzieży, które najczęściej prowadzą do demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Czym jest demoralizacja?

To stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania nieletniego w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania - „…w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych…”

Tego rodzaju zachowania - powtarzające się wielokrotnie - pozwalają na ocenę nieletniego jako społecznie nieprzystosowanego. Jedną z najbardziej dotkliwych społecznie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego jest spożywanie przez niego napojów alkoholowych. W takich przypadkach po ocenie zaistniałych okoliczności, stanu zdrowia, stanu nietrzeźwości oraz sytuacji w której znajduje się nieletni, policjant podejmuje decyzję o sposobie postępowania.

Nieletni w zależności od sytuacji może:

być oddany pod opiekę rodziców,

być umieszczony w placówce zdrowia, izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji.

W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ponadto policjanci prowadzą również czynności w celu ustalenia kto sprzedał lub podał alkohol nieletniemu.

Kwalifikacje prawne dot. przeciwdziałania zjawiska alkoholizmu.

Pamiętajmy !!! Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• art. 15 zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) osobom do lat 18 (…)

• art. 43 Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom (...).

art. 43 a Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży (…) Ustawodawca w art. 14 wymienia m.in. teren szkoły, ulice, place, parki itp. Ponadto na mocy uchwały rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania czy spożywania napojów alkoholowych w wytypowanych miejscach.

Kodeks Karny

 art. 208 - Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Lubońscy policjanci przypominają o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą

 

 Pamiętajmy, aby szukając ochłody, nie próbować sił poza wydzielonymi i odpowiednio zabezpieczonymi kąpieliskami. Przestrzegajmy tych kilka zasad, które pozwolą nam bezpiecznie wypoczywać nad wodą. Wybierając teren do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z miejsc do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli), najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Przed kąpielą zapoznajmy się ze wszystkim znakami i instrukcjami dotyczącymi warunków przebywania w danym miejscu i zorientujemy się, gdzie znajduje się stanowisko ratownika oraz punkt pierwszej pomocy.

Należy pamiętać, że na wejście do wody zezwala biała flaga umieszczona na maszcie kąpieliska. Flaga czerwona oznacza całkowity zakaz kąpieli.

Warto rozeznać miejsce kąpieli  – nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania do wody. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo a nawet śmierć – może zdarzyć się, ze natrafimy na skaliste dno lub znaczną głębokość i skok do wody zakończy się urazem

Do wody nigdy nie wchodzimy będąc pod wpływem alkoholu. Jak pokazują statystyki, najwięcej utonięć i wypadków nad wodą dotyczy właśnie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Również osoby zażywające leki psychotropowe i antybiotyki powinny wystrzegać się pływania.

Z kąpieli korzystamy najwcześniej po upływie 30 minut od zjedzenia posiłku.

Zadbajmy także o bezpieczeństwo „zdrowotne” - aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego w wodzie, zanurzamy się stopniowo oraz nie kąpiemy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu.

Pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka.

Brawura i ryzyko przyczyną wypadków - odpoczywając nad wodą pamiętamy także o tym, że nie jesteśmy jedynymi użytkownikami kąpielisk. Niedopuszczalne jest popychanie czy wrzucanie osób stojących na kładkach lub pomostach do wody. Nie wolno również podtapiać innych pływających.

Szczególną opieką otaczamy dzieci. Pamiętamy o zaopatrzeniu ich w sprzęt umożliwiający bezpieczne korzystanie z wody. Stale obserwujemy osoby małoletnie tak aby nie doszło do ich niekontrolowanego oddalenia się od brzegu lub wypłynięcia na zbyt dużą głębokość.

Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

 

Info. sierż. Kinga Koluszenko

 /Zespół Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Komisariatu Policji w Luboniu/

 
                                                                                    <powrót zakladka